www.saabianti.ee

Logo

Garantiitingimused

Pealeht


Varuosade ja teenuste garantiitingimused

Garantii kehtib erakasutuses olevate sõiduautode varuosadele Eesti Vabariigi territooriumil. Garantii alla kuuluvad defektid, mis ilmnevad toote sihipärase kasutamise puhul. Garantii alla ei kuulu sõidukite transpordiga seonduvad ega lisakulud, mida klient on pidanud seoses sõidukiga või selle remondisolemisega kandma.

1. Mõisted
Autotarvete OÜ - garantii andja;
Klient  – kauba lõpptarbija.

2. Garantii tingimused 
2.1   Garantii kehtib Autotarvete OÜ poolt müüdud erakasutuses olevate 
        sõiduautode varuosadele Eesti Vabariigi territooriumil.

2.2   Garantii kehtivusaeg uuele originaalvaruosale on 1 aasta või 20000   
        kilomeetrit vastavalt sellele kumb kriteerium enne täitub.

2.3   Garantii kehtivusaeg uuele B-kategooria varuosale on 6 kuud või 10000   
        kilomeetrit vastavalt sellele kumb kriteerium enne täitub.

2.4   Garantii kehtivusaeg kasutatud varuosale on 1 kuu (30 päeva).

2.5   Garantii kehtib uue varuosa puhul materjali- ja valmistusvigadele. 
        Kasutatud varuosa puhul puudutab garantii varuosa töökorras olekut.

2.6   Garantiiaeg või kilometraaž hakkab kehtima alates toote paigaldamise 
        kuupäevast. Kui arve on väljastatud ja kliendi poolt allkirjastatud oluliselt 
        hiljem, kui teenus osutati või varuosa paigaldati, siis märgitakse arvel eraldi 
        ära varuosa paigaldamise kuupäev, millal garantii kehtima hakkas.
        Arve allkirjastamiseks loetakse ka vastus arve kättesaamisest e-kirjana.

2.7   Garantii kehtib ainult Autotarvete OÜ teeninduses müüdud või paigaldatud 
        varuosadele ning tehtud töödele.

2.8   Garantii ei kehti kliendi poolt tarnitud ja paigaldatavatele varuosadele.

2.9   Garantiikorras vahetamisele kuuluva varuosa paigaldamise kohustus on 
        Autotarvete OÜ töökojal, juhul kui Autotarvete OÜ ei määra teisiti. 

2.10   Vea ilmnemisel on klient kohustatud viivitamatult pöörduma 
          varuosa paigaldanud Autotarvete OÜ teenindusse. Kui kohene 
          kohalesõitmine ei õnnestu, on klient kohustatud teavitama tekkinud 
          situatsioonist Autotarvete OÜ-d 48 tunni jooksul. Teavitamisega hilinemisel
          garantii katkeb.

2.11   Garantiiajal ilmnenud varuosadefektide likvideerimine, garantiivaruosade 
          vahetamine või autoparandamine kolmandate isikute poolt lõpetab 
          garantii Autotarvete OÜ-s ja vabastab Autotarvete OÜ garantiimenetluskohustusest
          kliendi ees.

2.12   Garantii korvab varuosade ja nende vahetamisega seotud otsesed ning 
          töökojas ilmnenud vältimatud kulud. Varuosa vahetamisega seotud 
          kulude hüvitamisel lähtutakse auto valmistaja, varuosa valmistaja või 
          Autotarvete OÜ poolt kehtestatud normatiividest. 

2.13   Autotarvete OÜ poolt pakutav varuosade garantii ei mõjuta auto või 
          varuosa tootja poolt kehtestatud hoolduse, kontrolli ja paigalduse nõudeid.  

2.14   Garantii ei korva auto liisingu, transportimise, pukseerimise ega ka kliendi
          taksosõidule ja/või rendiautole tehtud kulutusi, samuti mitte ajakulu mil ta autot kasutada ei saa.

2.15   Garantii kehtib autodele mida ei ole kasutatud majandustegevuse eesmärgil (nt. taksod, autorent jne).

2.16   Garantii ei kehti autopirnidele. 

2.17   Erandkorras võib Autotarvete OÜ müüdud varuosade ja teenuste garantiid laiendada ka
          väljaspoole Eesti Vabariiki punktides 2.2 – 2.16 toodud tingimustel.


3. Garantii korvab
3.1  Garantii korvab varuosade ja nende vahetamisega seotud otsesed ja töökojas ilmnenud
       vältimatud kulud. Varuosa vahetamisega seotud kulude hüvitamisel lähtutakse auto
       valmistaja, varuosa valmistaja või Autotarvete OÜ poolt kehtestatud normatiividest. 


4. Garantii ei kata puuduseid, millised tulenevad:
a. Toote normaalsest kulumisest.
b. Toote valest paigaldusest.
c. Korrektseks paigalduseks vajalike tööriistade puudumisest. 
d. Puudulikust hooldusest.
e. Sõidukile/tootele paigaldatud lisavarustusest või tarkvarast.
f. Auto tehniliste parameetrite muutmisest.
g. Hooletust või valest kasutamisest, säilitamisest ja hooldamisest.
h. Sõiduki valmistaja juhenditele mittevastavast kasutamisest või transportimisest.
i. Toote kasutamisest võidusõidu tingimustes.
j. Auto kasutamisest väljaspool avalikke teid. 
k. Roostest, söövitusest või mustusest.
l. Muudest välistest teguritest (näiteks kui detaili purunemise on põhjustanud mõni koostöötav agregaat).

5. Garantii käsitlemise kord
5.1   Kõik garantiijuhtumid peavad olema esitatud läbi Autotarvete OÜ e-posti: 
        info@saabianti.ee. 
        Teisi kanaeleid pidi laekunud garantiijuhtumeid ei käsitleta.
5.2   Klient esitab pretensiooni e-kirja kaudu Autotarvete OÜ-le. 
5.3   Autotarvete OÜ tellib vea kõrvaldamiseks vajalikud varuosad viies samaaegselt läbi ennetavad
        ja korrigeerivad protseduurid.
5.4   Garantiimenetlemine toimub varuosa või teenuse müügiarve alusel.
        Ilma arve esitamiseta garantii ei kehti.
5.5   Garantiitaotlus peab olema esitatud korrektselt. Garantiid põhjusega "Ei 
        tööta" või "Katki" ei käsitleta.
5.6   Garantiijuhtumi puhul teostab Autotarvete OÜ kliendi auto juures 
        vastavad remonttööd ning vajadusel vahetab välja garantiialuse varuosa.*
5.7   Autotarvete OÜ ei maksa ei klientidele ega ka kolmandatele isikutele rahalisi hüvitisi mis
        võivad tuleneda garantiimenetlusest või kaasneda sellega.

       * Autotarvete OÜ jätab endale õiguse teostada vajadusel täiendav ekspertiis  
          mille käigus hangitakse lisainfot toote, kasutamise ja paigaldamise asjaolude kohta.

         Tähelepanu! Autotarvete OÜ jätab endale õiguse käesolevat juhendit ja selles
             sisalduvaid tingimusi osaliselt või täielikult muuta ilma eelneva teavituseta. 

NB! Juhime tähelepanu asjaolule, et ükskõik milline autoga seonduv tehniline probleem ilmneb alati peale autoremondi
töökoja külastamist. See ei tähenda ilmtingimata kohe seda, et probleemi põhjustajaks oli viimati külastatud autoremondi
töökoda.
Head kliendid - autoremondi ettevõtted tegutsevad selle nimel, et teie autosid töökorras hoida, mitte selleks, et teie autosid
lammutada või lõhkuda.
Täname mõistva suhtumise eest!